Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai tập hợp: A = {x ∈ R | 3x + 2 > 1+ 2x}; B = {x ∈ R | 5x - 9 < 4x - 7}. Tất cả các số tự nhiên thuộc cả hai tập A và B là

Cho hai tập hợp: A = {x  | 3x + 2 > 1 + 2x}; B = {x  | 5x - 9 < 4x - 7}. Tất cả các số tự nhiên thuộc cả hai tập A và B là

  1. 0 và 1

  2. 1

  3. 0

  4. Một đáp án khác

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án a

Đáp án a


 

2

Câu hỏi tương tự

Cho A = a a ​ + ab ​ B = b a ​ + ab ​ , ở đ o ˊ 0 &lt; a , b ∈ R Chứng minh rằng nếu a ​ + b ​ ∈ Q v a ˋ ab ​ ∈ Q t h ı ˋ A + B . A . B ∈ Q

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG