Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực x , y thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức là

Cho hai số thực  x , y thỏa mãn begin mathsize 16px style 2 y cubed plus 7 y plus 2 x square root of 1 minus x end root equals 3 square root of 1 minus x end root plus 3 left parenthesis 2 y squared plus 1 right parenthesis end style .
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức begin mathsize 16px style P equals x plus 2 y end style

 

  1. P = 10 

  2. P =  4 

  3. P = 6 

  4. P = 8 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn B

Lời giải
Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Lập bảng xét dấu các biểu thức sau: 4 − x x ( 5 x − 6 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG