Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực x, ythỏa mãn: 2 y 3 + 7 y + 2 x 1 − x ​ = 3 1 − x ​ + 3 ( 2 y 2 + 1 ) . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = x + 2 y

Cho hai số thực x, y thỏa mãn: . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ bảng biến thiên của hàm số g ( x ) suy ra giá trị lớn nhất của P là: ( − ∞ ; 1 ] ma x ​ g ( x ) = 4

Từ bảng biến thiên của hàm số  suy ra giá trị lớn nhất của P là: 

 

1

Câu hỏi tương tự

Gi á tr ị nh ỏ nh ấ t c ủ a h à m s ố f ( x ) = x 3 − 3 x 2 + 5 tr ê n đ o ạ n [ 1 ; 81 ] b ằ ng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG