Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực x  = 0 , y  = 0 thay đổi và thỏa mãn ( x + y + 1 ) x y = x 2 + y 2 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = x 3 1 ​ + y 3 1 ​

Cho hai số thực  thay đổi và thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ ( x + y + 1 ) x y = x 2 + y 2 ⇒ x 1 ​ + y 1 ​ + x y 1 ​ = x 2 1 ​ + y 2 1 ​ ( 1 ) Đ ặ t a = x 1 ​ , b = y 1 ​ ( 1 ) c h o t a a + b + ab = a 2 + b 2 ha y a + b = ( a + b ) 2 − 3 ab M ặ t kh a ˊ c : ab ≤ 4 1 ​ ( a + b ) 2 ⇒ a + b ≥ ( a + b ) 2 − 4 3 ​ ( a + b ) 2 ⇔ ( a + b ) 2 − 4 ( a + b ) ≤ 0 ⇔ 0 ≤ a + b ≤ 4 Do đ o ˊ P = ( a + b ) ( a 2 + b 2 − ab ) = ( a + b ) 2 ≤ 16 V ậ y ma x P = 16 ⇔ a = b = 2 ⇔ x = y = 2 1 ​

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hypebol ( H ) : 2 x 2 ​ − 3 y 2 ​ = 1 và điểm M(2;1). Viết phương trình đường thẳng đi qua M, biết đường thẳng đó cắt (H) tại hai điểm phân biệt A, B mà M là tru...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG