Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực z 1 ​ , z 2 ​ thỏa mãn ∣ z 1 ​ + 5 ∣ = 5 và ∣ z 2 ​ + 1 − 3 i ∣ = ∣ z 2 ​ − 3 − 6 i ∣ .Tìm giá trị nhỏ nhất của ∣ z 1 ​ − z 2 ​ ∣

Cho hai số thực  thỏa mãn  và .Tìm giá trị nhỏ nhất của  

R. Robo.Ctvx14

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử z 1 ​ = x 1 ​ + y 1 ​ i có điểm biểu diễn là M ( x 1 ​ , y 1 ​ ) và z 2 ​ = x 2 ​ + y 2 ​ i có điểm biểu diễn là N ( x 2 ​ , y 2 ​ ) Từ giả thiết ta có ∣ z 1 ​ + 5 ∣ = 5 ⇔ ∣ ( x 1 ​ + 5 ) + y 1 ​ i ∣ = 5 ⇔ ( x 1 ​ + 5 ) 2 + y 1 2 ​ = 25 Suy ra tập hợp các điểm M là đường tròn (C): ( x + 5 ) 2 + y 2 = 25 Và ∣ z 2 ​ + 1 − 3 i ∣ = ∣ z 2 ​ − 3 − 6 i ∣ ⇔ ∣ ( x 2 ​ + 1 ) + ( y 2 ​ − 3 ) i ∣ = ∣ ( x 2 ​ − 3 ) + ( y 2 ​ − 6 ) i ∣ ( x 2 ​ + 1 ) 2 + ( y 2 ​ − 3 ) 2 = ( x 2 ​ − 3 ) 2 + ( y 2 ​ − 6 ) 2 ⇔ 8 x 2 ​ + 6 y 2 ​ − 35 = 0 Suy ra tập hợp các điểm N là đường thẳng d: 8x + 6y - 35 = 0 Ta thấy đường thẳng d không cắt đường tròn (C) và ∣ z 1 ​ − z 2 ​ ∣ = MN Áp dụng bất đẳng thức tam giác cho bộ ba điểm (I, M, N) ta có MN ≥ ∣ I N − I M ∣ = ∣ I N − R ∣ ≥ ∣ I N 0 ​ − R ∣ v ớ i N 0 ​ là hình chiếu của I trên d Khi đó MN ≥ ∣ d ( I ; d ) − R ∣ ∣ ∣ ​ 8 2 + 6 2 ​ 8. ( − 5 ) + 6.0 − 35 ​ − 35 ∣ ∣ ​ = 2 5 ​ Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi N ≡ N 0 ​ v a ˋ M ≡ M 0 ​ v ớ i M 0 ​ là giao điểm của đoạn thẳng I N 0 ​ với đường tròn (C).

Giả sử  có điểm biểu diễn là  và  có điểm biểu diễn là 

Từ giả thiết ta có 

Suy ra tập hợp các điểm M là đường tròn (C): 

Và 

Suy ra tập hợp các điểm N là đường thẳng d: 8x  + 6y - 35 = 0

Ta thấy đường thẳng d không cắt đường tròn (C) và  = MN 

Áp dụng bất đẳng thức tam giác cho bộ ba điểm (I, M, N) ta có

 là hình chiếu của I trên d

Khi đó 

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi  là giao điểm của đoạn thẳng  với đường tròn (C).

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;2;-1), B(1;1;3). Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AOB, tính độ dài đoạn thẳng OI.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG