Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực dương x, y bất kỳ. Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hai số thực dương x, y bất kỳ. Khẳng định nào sau đây đúng?

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án B Ta có

Lời giải 

Đáp án B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 2 l gx − l g ( x − 1 ) = l g a

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG