Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực dương x , y , thay đổi thỏa mãn đẳng thức ( x y − 1 ) 2 2 x y − 1 = ( x 2 + y ) 2 x 2 + y . Tìm giá trị nhỏ nhất y min ​ của y .

Cho hai số thực dương , thay đổi thỏa mãn đẳng thức. Tìm giá
trị nhỏ nhất của .
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Bảng biến thiên Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y min ​ = 2

Đáp án B

Bảng biến thiên

Giá trị nhỏ nhất của hàm số là 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hai số khi biết tổng là 12 và tổng bình phương của chúng bằng 90. Hai số đó là.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG