Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực dương m , n ( n  = 1 ) thỏa mãn lo g 2 ​ 10 − 1 lo g 7 ​ m . lo g 2 ​ 7 ​ = 3 + lo g n ​ 5 1 ​ . Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hai số thực dương  thỏa mãn . Khẳng định nào sau đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với m n , dương ( n  = 1 ) . Ta có:

Với m n , dương . Ta có: 


 

 

1

Câu hỏi tương tự

giảiphương trình 2 x + 1 ⋅ 4 x − 1 ⋅ 8 1 − x 1 ​ = 1 6 x

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG