Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực dương a và b thỏa mãn . Khẳng định nào sau đây đúng ?

Cho hai số thực dương a và b thỏa mãn a squared space plus space b squared space equals space 98 a b. Khẳng định nào sau đây đúng ?

  1. 2 space log subscript 2 space left parenthesis a plus b right parenthesis space space equals space log subscript 2 space a space plus space log subscript 2 space b

  2. log subscript 2 space fraction numerator a plus b over denominator 2 end fraction space space equals space log subscript 2 space a space plus space log subscript 2 space b

  3. space 2 space log subscript 2 space fraction numerator a plus b over denominator 10 end fraction space space equals space log subscript 2 space a space plus space log subscript 2 space b

  4. space log subscript 2 space fraction numerator a plus b over denominator 10 end fraction space space equals space 2 space left parenthesis log subscript 2 space a space plus space log subscript 2 space b right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hàm số: f ( x ) = ( x − 2 1 ​ ) 2 + 5 , g ( x ) = − 2 x 2 + 2 x + 7 , h ( x ) = 6 x 2 − 6 x , hàm số nào có đồ thị nhận đường thẳng x = 2 1 ​ là trục đối xứng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG