Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho haisố thực dương a và b bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hai số thực dương a và b bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

R. Roboteacher137

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Công thức đúng là ln ( ab ) = ln a + ln b

Chọn A

Công thức đúng là 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y= − x 4 + 8 x 2 − 7 có bao nhiêu giá trị cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG