Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn a+b = 4ab Chứng minh rằng: 4 b 2 + 1 a ​ + 4 a 2 + 1 b ​ ≥ 2 1 ​

Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn a+b = 4ab 

Chứng minh rằng: 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ a + b = 4ab Áp dụng BĐT (AM-GM) ta có ab ≥ 4 1 ​ Ta có 4 b 2 + 1 a ​ + 4 a 2 + 1 b ​ = 4 a b 2 + a a 2 ​ + 4 a 2 b + b b 2 ​ ≥ 4 ab ( a + b ) + ( a + b ) ( a + b ) 2 ​ = 4 ab + 1 a + b ​ = 4 ab + 1 4 ab ​ = 1 − 4 ab + 1 1 ​ ≥ 2 1 ​ Bất đẳng thức xảy ra khi a = b = 2 1 ​

Từ a + b = 4ab 

Áp dụng BĐT (AM-GM) ta có 

Ta có 

Bất đẳng thức xảy ra khi 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị của x thỏa mãn điều kiện củabất phương trình sau : x 2 − 1 x ​ ≥ x 2 + 2 x − 3 1 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG