Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực dương a,b thỏa mãn a 2 b 3 = 64 . Giá trị của biểu thức P = 2 lo g 2 ​ a + 3 lo g 2 ​ b bằng

Cho hai số thực dương a,b thỏa mãn . Giá trị của biểu thức  bằng

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 6

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có a 2 b 3 − 64 ⇔ lo g 2 ​ ( a 2 b 3 ) = lo g 2 ​ 64 ⇔ lo g 2 ​ a 2 + lo g 2 ​ b 3 = lo g 2 ​ 2 26 ⇔ 2 lo g 2 ​ a + 3 lo g 2 ​ b = 6 Vậy giá trị của biểu thức P = 2 lo g 2 ​ a + 3 lo g 2 ​ b = 6

Ta có 

Vậy giá trị của biểu thức 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm J = ∫ x 2 cos ( 2 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG