Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn lo g 4 ​ a = lo g 6 ​ b = lo g 9 ( a + b ) Tính b a ​

 Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn

Tính

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt lo g 4 ​ a = lo g 6 ​ b = lo g 9 ( a + b ) =t ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ lo g 4 ​ a = t lo g 6 ​ b = t lo g 9 ​ ( a + b ) = t ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ a = 4 t b = 6 t a + b = 9 t ​ Ta có 4 t + 6 t + 9 t ⇔ ( 9 4 ​ ) t + ( 3 2 ​ ) 1 − 1 = 0 ⇔ [ ( 3 2 ​ ) t = 2 − 1 + 5 ​ ​ ( 3 2 ​ ) t = 2 − 1 − 5 ​ ​ ( V N ) ​ ⇔ b a ​ = 2 − 1 + 5 ​ ​

Đặt =t

Ta có

=

1

Câu hỏi tương tự

Cho a,b,c là các số thực khác 0 thỏa mãn 4 a = 2 5 b = 1 0 c Tính giá trị biểu thức A = a c ​ + b c ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG