Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực a và b thỏa mãn a + b = 4 . Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hai số thực a và b thỏa mãn a + b =  4 . Khẳng định nào sau đây đúng?

  1. Tích a b có giá trị nhỏ nhất là 2 .

  2. Tích a b. không có giá trị lớn nhất.

  3. Tích a b. có giá trị lớn nhất là 4 .

  4. Tích a b. có giá trị lớn nhất là 2

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Với mọi số thực a và b ta luôn có: a.b ≤ 4 ( a + b ) 2 ​ ⇔ a.b ≤ 4. Dấu " = "xảy ra ⇔ a = b = 2 Vậy tích a b. lớn nhất bằng 4

Chọn C

Với mọi số thực a và b ta luôn có: a.b   a.b  4. Dấu " = " xảy ra  a = b = 2

Vậy tích a b. lớn nhất bằng 4

1

Câu hỏi tương tự

Nếu a +2c > b+2cthì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG