Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực a, b, với . Khẳng định nào sau đây đúng ?

Cho hai số thực a, b, với 1 less than a less than b. Khẳng định nào sau đây đúng ?

  1. log subscript a b less than 1 less than log subscript b a

  2. 1 less than log subscript a b less than log subscript b a

  3. log subscript b a less than log subscript a b less than 1

  4. log subscript b a less than 1 less than log subscript a b

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của m thì bất phương trình : lo g m + 2 ​ ( 2 x + 3 ) + lo g m + 1 ​ ( x + 5 ) > 0 được thỏa mãn đồng thời tại x=-1và x=2.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG