Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực a, b thỏa mãn 4 1 ​ < b < a < 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = lo g a ​ ( b − 4 1 ​ ) − lo g b a ​ ​ b ​

Cho hai số thực a, b thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( b − 2 1 ​ ) 2 ≥ 0 ⇔ b 2 − b + 4 1 ​ ≥ 0 ⇒ 0 < b − 4 1 ​ ≤ b 2 , ∀ b ∈ ( 4 1 ​ ; 1 ) (đánh giá để đưa lo g a ​ ( b − 4 1 ​ ) v e ^ ˋ lo g a ​ b 2 ) Mà 4 1 ​ < a < 1 nên lo g a ​ ( b − 4 1 ​ ) ≥ lo g a ​ b 2 Do đó P ≥ lo g a ​ b 2 − lo g b a ​ ​ b ​ = 2 lo g a ​ b − 2 1 ​ lo g b a ​ ​ b = lo g b ​ a 2 ​ − 2 1 ​ . lo g b ​ b a ​ 1 ​ = lo g b ​ a 2 ​ − 2 ( lo g b ​ a − 1 ) 1 ​ Đặt lo g b ​ a = t . Do b < a < 1 nên lo g b ​ b > lo g b ​ a > lo g b ​ 1 ⇒ 0 < t < 1 Suy ra P ≥ P ( t ) = t 2 ​ − 2 ( t − 1 ) 1 ​ với 0 < t < 1 Xét P ( t ) = t 2 ​ − 2 ( t − 1 ) 1 ​ trên (0;1) ta có P ′ ( t ) = 2 t 2 ( t − 1 ) 2 − 3 t 2 + 8 t − 4 ​ ⇔ [ t = 3 2 ​ ∈ ( 0 ; 1 ) t = 2  ∈ ( 0 ; 1 ) ​ ] Bảng biến thiên: Quan sát bảng biến thiên ta thấy P ( t ) ≥ 2 9 ​ suy ra t ∈ ( 0 ; 1 ) min ​ P ( t ) = 2 9 ​ khi t = 3 2 ​ Do đó P ≥ P ( t ) ⇒ P ≥ 2 9 ​ . Dấu "=" xảy ra khi { b 2 = b − 4 1 ​ lo g b ​ a = 3 2 ​ ​ ⇔ { b = 2 1 ​ a = ( 2 1 ​ ) 3 2 ​ ​ Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 2 9 ​

Ta có:

(đánh giá để đưa )

Mà  nên 

Do đó

Đặt . Do b < a < 1 nên 

Suy ra  với 0 < t < 1

Xét  trên (0;1) ta có 

Bảng biến thiên:

Quan sát bảng biến thiên ta thấy  suy ra 

Do đó . Dấu "=" xảy ra khi 

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = 2 x 2 − 3 c o s x có đạo hàm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG