Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực a, b tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Cho hai số thực a, b tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  1. Nếu 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Nếu ∣ a ∣ < ∣ b ∣ ⇒ a 2 < b 2 là đúng Mệnh đề A cần sửa thành ∣ − ab ∣ = ∣ a ∣ . ∣ b ∣ Mệnh đề Bcần sửa thành ∣ ∣ ​ b a ​ ∣ ∣ ​ = ∣ − b ∣ ∣ a ∣ ​ b  = 0 Mệnh đề Ccần sửa thành ∣ a ∣ − ∣ b ∣ ≤ ∣ a − b ∣

Đáp án C

Nếu  là đúng

Mệnh đề A cần sửa thành 

Mệnh đề B cần sửa thành 

Mệnh đề C cần sửa thành 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số a,b thoả mãn a + b  = 0 . Chứng minh rằng: a 2 + b 2 + ( a + b ab + 1 ​ ) 2 ≥ 2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG