Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số thực a,b biết 0 < a < b < 1 .Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hai số thực a,b biết  . Khẳng định nào sau đây đúng?
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: lo g a ​ ( b ) = lo g ( a ) lo g ( b ) ​ < 1 do 0 < a < b < 1 và lo g b ​ ( a ) = lo g ( b ) lo g ( a ) ​ > 1

Ta có:  do  và 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lập phương có thể tích bằng 27 . Độ dài cạnh của khối lập phương đã cho bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG