Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số tự nhiên n và m. Biết rằng n chia 5 dư 1, m chia 5 dư 4. Hãy chọn câu đúng: A. m.n chia 5 dư 1 B. m – n chia hết cho 5 C. m + n chia hết cho 5 D. m.n chia 5 dư 3

Cho hai số tự nhiên n và m. Biết rằng n chia 5 dư 1, m chia 5 dư 4. Hãy chọn câu đúng:

A. m.n chia 5 dư 1

B. m – n chia hết cho 5

C. m + n chia hết cho 5

D. m.n chia 5 dư 3

  1. m.n chia 5 dư 1 

  2. m – n chia hết cho 5 

  3. m + n chia hết cho 5 

  4. m.n chia 5 dư 3 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta cón chia5dư1nênn = 5p + 1 (0 < p < n; p ∈ N);mchia5dư4nên m = 5q + 4 (0 < q < m ; q ∈ N) Khi đóm.n = (5p + 1)(5q + 4) = 25pq + 20p + 5q + 4 = 5(5pq + 4p + q) + 4 Mà5(5pq + 4p + q) ⋮ nênm.nchia5dư4, phương án A sai, D sai. Ta cóm – n = 5q + 4 − (5p + 1) = 5q − 5p + 3 Mà5p ⋮ 5; 5q ⋮ 5nênm − nchia5dư3, phương án B sai. Ta cóm + n = 5q + 4 + 5p + 1 = 5q + 5p + 5 = 5(q + p + 1) ⋮ 5 nênC đúng. Đáp án cần chọn là: C. m + n chia hết cho 5

Lời giải

Ta có n chia 5 dư 1 nên n = 5p + 1 (0 < p < n; p ∈ N); m chia 5 dư 4 nên 

m = 5q + 4 (0 < q < m ; q ∈ N)

Khi đó m.n = (5p + 1)(5q + 4) = 25pq + 20p + 5q + 4 = 5(5pq + 4p + q) + 4 

Mà 5(5pq + 4p + q) ⋮ nên m.n chia 5 dư 4 , phương án A sai, D sai.

Ta có m – n = 5q + 4 − (5p + 1) = 5q − 5p + 3

Mà 5p ⋮ 5; 5q ⋮ 5 nên m − n chia 5 dư 3 , phương án B sai.

Ta có m + n = 5q + 4 + 5p + 1 = 5q + 5p + 5 = 5(q + p + 1) ⋮ 5 nên C đúng.

Đáp án cần chọn là: C. m + n chia hết cho 5 

2

Câu hỏi tương tự

Cho các đa thức: M = 3 1 ​ x 3 y 2 − 5 2 ​ x y + 5 x y 2 + 1 N = 3 x 2 y + x y P = x 3 y 2 − 2 1 ​ x 2 y + 3 x y + 1 Tính M-N-P

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG