Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số phức z 1 , z 2 thỏa mãn ∣ z 1 ​ ∣ = ∣ z 2 ​ ∣ = ∣ z 1 ​ − z 2 ​ ∣ = 1 . Tính ∣ z 1 ​ + z 2 ​ ∣

Cho hai số phức z1, z2 thỏa mãn . Tính 

  1. 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 3 ​

ĐÁP ÁN A.  

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định của hàm số : y = sin 3 x

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG