Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số phức z 1 ​ = 1 + 2 i và z 2 ​ = 2 − 3 i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z 1 ​ − 2 z 2 ​

Cho hai số phức   . Tìm phần thực và phần ảo của số phức 

  1. Phần thực bằng -3 và phần ảo bằng 8i

  2. Phần thực bằng -3 và phần ảo bằng 8

  3. Phần thực bằng -3 và phần ảo bằng -4i

  4. Phần thực bằng -3 và phần ảo bằng -4

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: z 1 ​ − 2 z 2 ​ = ( 1 + 2 i ) − 2 ( 2 − 3 i ) = − 3 + 8 i

Ta có:  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số phức z 1 ​ = 1 + i và z 2 ​ = 3 − 7 i . Tính mô đun của số phức z 1 ​ − z 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG