Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số phức z 1 ​ , z 2 ​ thỏa mãn z 1 ​ z 1 ​ ​ = 4 , ∣ z 2 ​ ∣ = 3 . Giá trị biểu thức P = ∣ z 1 ​ ∣ 2 + ∣ z 2 ​ ∣ 2 bằng

Cho hai số phức    thỏa mãn . Giá trị biểu thức    bằng

  1. 13

  2. 25

  3. 7

  4. 19

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A.

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hypebol ( H ) : 2 x 2 ​ − 3 y 2 ​ = 1 và điểm M(2;1). Viết phương trình đường thẳng đi qua M, biết đường thẳng đó cắt (H) tại hai điểm phân biệt A, B mà M là tru...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG