Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai sốdương x, y thỏa xy = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =

Cho hai số dương x, y thỏa xy = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

P = 3 over x plus 9 over y equals fraction numerator 26 over denominator 3 x plus y end fraction

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng bđt Cosi ta có:

Áp dụng bđt Cosi ta có: 

3

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả giá trị của m để bất phương trình m − 3 x − m ​ + x − 3 > 0 vô nghiệm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG