Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số a,b thoả mãn a + b  = 0 . Chứng minh rằng: a 2 + b 2 + ( a + b ab + 1 ​ ) 2 ≥ 2

Cho hai số a,b thoả mãn . Chứng minh rằng:

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có a 2 + b 2 + ( a + b ab + 1 ​ ) 2 = a 2 + b 2 + 2 ab + ( a + b ) 2 ( ab + 1 ) 2 ​ − 2 ab = ( a + b ) 2 + ( a + b ) 2 ( ab + 1 ) 2 ​ − 2 ab ≥ 2 ( a + b ) 2 . ( a + b ) 2 ( ab + 1 ) 2 ​ ​ − 2 ab (Cô si cho hai số dương ( a + b ) 2 và ( a + b ) 2 ( ab + 1 ) 2 ​ ) = 2 ∣ ab + 1 ∣ − 2 ab ≥ 2 ( ab + 1 ) − 2 ab = 2 Dấu bằng xảy ra ⇔ ( a + b ) 2 = ( a + b ) 2 ( ab + 1 ) 2 ​ ⇔ ( a + b ) 2 = ∣ ab + 1 ∣

Ta có 

 (Cô si cho hai số dương  và )

Dấu bằng xảy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực không âm a, b thỏa mãn a + b ≤ 2 ​ . Chứng minh

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG