Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai số a, b thỏa mãn điều điều kiện a + b = 1 . Chứng minh a 3 + b 3 + ab ≥ 2 1 ​

Cho hai số a, b thỏa mãn điều điều kiện . Chứng minh 

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: a 3 + b 3 + ab = ( a + b ) 3 − 3 ab ( a + b ) + ab = 1 − 3 ab + ab = − 2 ab (do a + b = 1 ) Ta lại có theo BĐT Cô si ta có: a + b ≥ 2 ab ​ ⇔ ab ≤ 4 ( a + b ) 2 ​ = 4 1 ​ ⇔ − 2 ab ≥ 2 1 ​ Do đó a 3 + b 3 + ab ≥ 2 1 ​ Dấu bằng xảy ra ⇔ { a + b = 1 a = b ​ ⇔ a = b = 2 1 ​

Ta có: 

 (do )

Ta lại có theo BĐT Cô si ta có:

Do đó 

Dấu bằng xảy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh với mọi t ∈ [ − 1 ; 1 ] ta có

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG