Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai phương trình: (trong đó x là ẩn, b và c là các tham số) Biết phương trình (1) có hai nghiệm phương trình (2) có hai nghiệm thỏa mãn điều kiện . Xác định b và c Chứng minh rằng nếu p là số nguyên tố lớn hơn 3 thì (p+1)(p-1) chia hết cho 24

Cho hai phương trình: x squared plus b x plus x equals 0 open parentheses 1 close parentheses semicolon space x squared minus b squared x plus b c equals 0 open parentheses 2 close parentheses (trong đó x là ẩn, b và c là các tham số)

Biết phương trình (1) có hai nghiệm x subscript 1 semicolon x subscript 2 phương trình (2) có hai nghiệm x subscript 3 semicolon x subscript 4thỏa mãn điều kiện x subscript 3 minus x subscript 1 equals x subscript 4 minus x subscript 2 equals 1. Xác định b và c

Chứng minh rằng nếu p là số nguyên tố lớn hơn 3 thì (p+1)(p-1) chia hết cho 24

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG