Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đoạn thẳng bằng nhau AB, . Hãy xác định phép quay biến A thành , B thành .

Cho hai đoạn thẳng bằng nhau AB, . Hãy xác định phép quay biến A thành , B thành .

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phép quay tâm O góc biến A thành , B thành thì O là điểm chung của 2 đường trung trực của và . Suy ra cách xác định phép quay như sau: Dựng các đường trung trực a và b của và - Xét khi đó không có phép quay nào thoả mãn yêu cầu - Xét thì O chính là tâm của phép quay và góc quay . - Xét nếu AB cắt a tại O, khi đó cũng cắt a tại O. Ta có phép quay tâm O, góc quay còn nếu , khi đó , thì không có phép quay.

Phép quay tâm O góc  biến A thành , B thành  thì O là điểm chung của 2 đường trung trực của  và . Suy ra cách xác định phép quay như sau:

Dựng các đường trung trực a và b của  và

-  Xét  khi đó không có phép quay nào thoả mãn yêu cầu

- Xét  thì O chính là tâm của phép quay và góc quay .

- Xét  nếu AB cắt a tại O, khi đó cũng cắt a tại O. Ta có phép quay tâm O, góc quay  còn nếu , khi đó , thì không có phép quay.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG