Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đường tròn ( O ; R ) v a ˋ ( O ’ ; R ’ ) tiếp xúc ngoài tại A. Vẽ tiếp tuyến chung ngoài BC (B, C thứ tự là các tiếp điểm thuộc ( O ; R ) v a ˋ ( O ’ ; R ’ )) a) Chứng minh B A C = 9 0 ∘ b) Tính BC theo R, R’ c) Gọi D là giao điểm của đường thẳng AC và đường tròn (O) ( D  = A ) , vẽ tiếp tuyến DE với đường tròn (O’) ( E  = ( O ’ )) . Chứng minh B D = D E .

Cho hai đường tròn tiếp xúc ngoài tại A. Vẽ tiếp tuyến chung ngoài BC (B, C thứ tự là các tiếp điểm thuộc 
a) Chứng minh 
b) Tính BC theo R, R’
c) Gọi D là giao điểm của đường thẳng AC và đường tròn (O) vẽ tiếp tuyến DE với đường
tròn (O’) . Chứng minh 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Qua A vẽ tiếp tuyến chung trong cắt BC tại M Ta có: MB = M A = MC (t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau) ⇒ A = 9 0 ∘ b) Giả sử R’ > R. Lấy N trung điểm của OO’ Ta có MN là đường trung bình của hình thang vuông OBCO’ ( OB // O ’ C ; B = C = 9 0 ∘ ) và tam giác AMN vuông tại A có MN = 2 R + R ′ ​ ; A N = 2 R − R ′ ​ . Khi đó: M A 2 = M N 2 − A N 2 = R R ′ ⇒ M A = R R ′ ​ m a ˋ BC = 2 M A = 2 R R ′ ​ c) Ta có O, B, D thẳng hàng ( vì B A D = 9 0 ∘ ; O A = OB = O D ) △ B D C c o ˊ D BC = 9 0 ∘ , B A ⊥ C D , ta có B D 2 = D A . D C ( 1 ) △ A D E ∼ △ E D C ( g . g ) ⇒ D C D E ​ = D E D A ​ ⇒ D A . D C = D E 2 ( 2 ) ( 1 ) , ( 2 ) => B D = D E ( đ p c m ) .

a) Qua A vẽ tiếp tuyến chung trong cắt BC tại M

Ta có:   (t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau)

b) Giả sử R’ > R. Lấy N trung điểm của OO’

Ta có MN là đường trung bình của hình thang vuông OBCO’
 và tam giác AMN vuông tại A
có . Khi đó: 

c) Ta có O, B, D thẳng hàng ( vì )

ta có 


 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC), nội tiếp đường trọn (O). Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H. Gọi I là trung điểm của AH. Chứng minh các tứ giác BCEF, HDCE nội tiếp.

12

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG