Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đường tròn ( O ) và ( O') ở ngoài nhau. Đường nối tâm OO' cắt đường tròn ( O ) và ( O') tại các điểm A, B, C, D theo thứ tự trên đường thẳng. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài EF, và . Gọi M là giao điểm của AE và DF; N là giao điểm của EB và FC. Chứng minh rằng: a) Tứ giác MENF là hình chữ nhật. b) c) .

Cho hai đường tròn ( O ) và ( O') ở ngoài nhau. Đường nối tâm OO' cắt đường tròn ( O ) và ( O') tại các điểm A, B, C, D theo thứ tự trên đường thẳng. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài EF, E element of left parenthesis O apostrophe right parenthesis và F element of left parenthesis O apostrophe right parenthesis. Gọi M là giao điểm của AE và DF; N là giao điểm của EB và FC. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác MENF là hình chữ nhật.
b) M N perpendicular A D
c) M E. M A space equals space M F. M D.

V. Hằng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a/Ta có (góc nội tiếp chắn nữa đường tròn) Vì EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O'), nên: (góc đồng vị) Do đó , mà Hay Tứ giác MENF có ,nên MENF là hình chữ nhật b/Gọi I là giao điểm của MN và EF; H là giao điểm của MN và AD Vì MENF là hình chữ nhật, nên Mặt khác, trong đường tròn (O'): Suy ra đồng dạng (g-g) c/ Do MENF là hình chữ nhật, nên Trong đường tròn (O) có: Suy ra đồng dạng (g-g) hay

a/ Ta có A E B equals C F D equals 90 degree(góc nội tiếp chắn nữa đường tròn)
Vì EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O'), nên:

O E perpendicular E F space v à space O F perpendicular E F rightwards double arrow O E divided by divided by O apostrophe F

rightwards double arrow E O B equals F O apostrophe D (góc đồng vị) rightwards double arrow E A O equals F O C apostrophe

Do đó M A divided by divided by F N, mà E B perpendicular M A rightwards double arrow E B perpendicular F N

Hay E N F equals 90 degree

Tứ giác MENF có E equals N equals F equals 90 degree, nên MENF là hình chữ nhật

b/ Gọi I là giao điểm của MN và EF; H là giao điểm của MN và AD
Vì MENF là hình chữ nhật, nên I F N equals I N F

Mặt khác, trong đường tròn (O'): I F N equals F D C equals 1 half s đ F C

rightwards double arrow F D C equals H N C

Suy ra triangle F D C đồng dạng triangle H N C (g-g)

rightwards double arrow N H C equals D F C equals 90 degree space h a y space M N perpendicular A D

c/  Do MENF là hình chữ nhật, nên M F E equals F E N

Trong đường tròn (O) có: F E N equals E A B equals 1 half s đ E B

rightwards double arrow M F E equals E A B

Suy ra triangle M E F đồng dạng triangle M D A (g-g)

rightwards double arrow fraction numerator M E over denominator M D end fraction equals fraction numerator M F over denominator M A end fraction comma hay M E. M A equals M F. M D

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng nếu số nguyên n lớn hơn 1 thỏa mãn là các số nguyên tố thì n chia hết cho 5

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG