Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B. Một đường thẳng d qua A cắt (O) tại M và (O’) tại M’. a/ Chứng tỏ rằng các đường thẳng vuông góc với d tại M và M’ đi qua các điểm N và N’ cố định và thẳng hàng với B b/ Chứng tỏ rằng trung điểm I của N, N’ là tâm của đường tròn tiếp xúc với (O)

Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A
và B. Một đường thẳng d qua A cắt (O) tại M và (O’) tại M’.
a/ Chứng tỏ rằng các đường thẳng vuông góc với d tại M và M’ đi qua các điểm N và N’ cố định và thẳng hàng với B
b/ Chứng tỏ rằng trung điểm I của N, N’ là tâm của đường tròn tiếp xúc với (O)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. b. OI đi qua trung điểm của NA và NN’ nên OI là đường trung bình của ANN’ => OI = O’A = R’ Gọi r là bán kính của đường tròn (I) vẽ (I; r) và (O; R) tiếp xúc trong, nên OI = R – r Mà OI = R’ (cmt) nên R’ = R – r <=> R’ + r = R Lại có IO’ đi qua trung điểm của N’N và AN’ nên OI là đường trung bình của ANN’ => O’I = OA = R mà R’ + r = R nên O’I = R’ + r (I; r) tiếp xúc ngoài với (O’; R’) Vậy trung điểm I của NN’ là tâm của đường tròn tiếp xúc với đường tròn (O) và (O’)

a. 

b. 

OI đi qua trung điểm của NA và NN’ nên OI là đường trung bình của ANN’
=> OI = O’A = R’
Gọi r là bán kính của đường tròn (I) vẽ (I; r) và (O; R) tiếp xúc trong, nên OI = R – r
Mà OI = R’ (cmt) nên R’ = R – r <=> R’ + r = R 
Lại có IO’ đi qua trung điểm của N’N và AN’ nên OI là đường trung bình của ANN’
=> O’I = OA = R 
mà R’ + r = R nên O’I = R’ + r (I; r) tiếp xúc ngoài với (O’; R’) 
Vậy trung điểm I của NN’ là tâm của đường tròn tiếp xúc với đường tròn (O) và (O’)

2

Câu hỏi tương tự

a) Cho biểu thức: , với n là số tự nhiên. Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho n &lt; 100 và P là số nguyên. b) Cho x, y, z đều khác 0 thoả điều kiện x + y + z = 0. Chứng minh rằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG