Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đường tròn (C 1 ): x 2 + y 2 - 6x + 4y + 9 = 0 và (C 2 ): x 2 + y 2 = 9. Câu trả lời đúng là:

Cho hai đường tròn (C1) : x2 + y2 - 6x + 4y + 9 = 0 và (C2): x2 + y2  = 9. Câu trả lời đúng là:
 

  1. (C1) và (C2) tiếp xúc nhau

  2. (C1) và (C2) ngoài nhau

  3. (C1) và (C2) cắt nhau

  4. (C1) và (C2) có 3 tiếp tuyến chung

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Trong khô ng gian v ớ i h ệ t ọ a độ Oxyz , cho cá c đ i ể m A (2;0;0), B (0;4;0) v à C (0;0;6) . Vi ế t ph ươ ng tr ì nh m ặ t c ầ u ngo ạ i ti ế p t ứ di ệ n OABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG