Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đường tròn (C1 )tâm O 1 , bán kính bằng 1 , (C2 )tâm O 2 , bán kính bằng 2 lần lượt nằm trên hai mặt phẳng (P 1 ), (P 2 ) saocho (P 1 ) / / (P 2 )và . Tính diện tích mặt cầu qua hai đường tròn đó,

Cho hai đường tròn (C1 ) tâm O1 , bán kính bằng 1 , (C2 ) tâm O2 , bán kính bằng 2 lần lượt nằm trên hai mặt phẳng (P1), (P2 ) sao cho (P1) / / (P2) và O subscript 1 O subscript 2 perpendicular left parenthesis P subscript 1 right parenthesis semicolon space O subscript 1 O subscript 2 equals 3. Tính diện tích mặt cầu qua hai đường tròn đó,

  1. 24 straight pi

  2. 20 straight pi

  3. 16 straight pi

  4. 12 straight pi

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

7

Câu hỏi tương tự

Ông An làm lan can ban công của ngôi nhà bằng một miếngkính cường lực. Miếng kính này là một phần của mặt xung quanhmột hình trụ như hình bên dưới. Biết AB = 4m, A EB = 15 0 ∘ (E là điểm chính giữa củ...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG