Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đường thẳng d 1 ​ : 3 ​ x + y = 0 và d 2 ​ : 3 ​ x − y = 0 . Gọi ( T ) là đường tròn tiếp xúc với d 1 ​ tại A, cắt d 2 ​ tại hai điểm B,C sao cho tam giác ABC vuông tại B.Viết phương trình đường tròn ( T ) biết tam giác ABC có diện tích bằng 2 3 ​ ​ và điểm Acó hoành độ dương.

Cho hai đường thẳng  và . Gọi  là đường tròn tiếp xúc với  tại A, cắt  tại hai điểm B,C sao cho tam giác  vuông tại B. Viết phương trình đường tròn  biết tam giác  có diện tích bằng  và điểm A có hoành độ dương.

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: △ ABC vuông tại B và nội tiếp đường tròn ( T ) . Đường tròn ( T ) tiếp xúc với d 1 ​ tại A Gọi A ( a ; − a 3 ​ ) ∈ d 1 ​ với a > 0 và C ( c ; c 3 ​ ) ∈ d 2 ​ Nên C ( − 2 a ; − 2 a 3 ​ ) ∈ d 2 ​ Gọi B ( b ; b 3 ​ ) ∈ d 2 ​ và BA = ( a − b ; − ( a + b ) 3 ​ ) , ΔABC vuông tại B nên AB ⊥ d 2 ​ Suy ra nên Khi đó và BC = 3 a nên Ta có Gọi I là tâm đường tròn (T) thì I là trung điểm AC và , bán kính R = IA = 1 Phương trình đường tròn

Ta có:  vuông tại B và nội tiếp đường tròn . Đường tròn  tiếp xúc với  tại A

not stretchy rightwards double arrow AC perpendicular straight d subscript 1

Gọi  với  và 

table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell AC with rightwards arrow on top equals left parenthesis straight c minus straight a semicolon left parenthesis straight c plus straight a right parenthesis square root of 3 right parenthesis times stack straight d subscript 1 with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 1 semicolon square root of 3 right parenthesis not stretchy rightwards double arrow AC with rightwards arrow on top times straight d subscript 1 equals 0 end cell row blank end table

not stretchy left right double arrow negative straight c plus straight a plus 3 left parenthesis straight c plus straight a right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow straight c equals negative 2 straight a

Nên 

Gọi  và 

 vuông tại B nên 

Suy ra BA with rightwards arrow on top perpendicular stack straight d subscript 2 with rightwards arrow on top equals left parenthesis 1 semicolon square root of 3 right parenthesis not stretchy rightwards double arrow BA with rightwards arrow on top times stack straight d subscript 2 with rightwards arrow on top equals 0 not stretchy left right double arrow straight b equals negative straight a over 2

nên straight B open parentheses negative straight a over 2 semicolon minus fraction numerator straight a square root of 3 over denominator 2 end fraction close parentheses

Khi đó Error converting from MathML to accessible text. và  nên 

dt left parenthesis straight triangle ABC right parenthesis equals 1 half AB times BC equals fraction numerator 3 straight a squared square root of 3 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction not stretchy left right double arrow straight a squared equals 1 third not stretchy rightwards double arrow straight a equals fraction numerator 1 over denominator square root of 3 end fraction space left parenthesis d o space straight a greater than 0 right parenthesis

Ta có straight A open parentheses fraction numerator 1 over denominator square root of 3 end fraction semicolon minus 1 close parentheses comma straight C open parentheses negative fraction numerator 2 over denominator square root of 3 end fraction semicolon minus 2 close parentheses

Gọi I là tâm đường tròn (T) thì I là trung điểm AC và straight I open parentheses negative fraction numerator 1 over denominator 2 square root of 3 end fraction semicolon minus 3 over 2 close parentheses, bán kính 

Phương trình đường tròn left parenthesis straight T right parenthesis colon open parentheses x plus fraction numerator 1 over denominator 2 square root of 3 end fraction close parentheses squared plus open parentheses straight y plus 3 over 2 close parentheses squared equals 1

 

4

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm: A(6; -2; 3), B(0; 1; 6), C(2; 0; -1), D(4; 1; 0). Chứng minh rằng A, B, C, D là bốn đỉnh của một tứ diện.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG