Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đường thẳng(d 1 ): y = 2x và(d 2 ): y = (m - 1)x = 2; với m làtham số. Đường thẳng(d 1 ) song song với đường thẳng(d 2 ) khi: A. m = -3 B. m = 4 C. m = 2 D. m = 3

Cho hai đường thẳng (d1 ): y = 2x và (d2 ): y = (m - 1)x = 2; với m là tham số. Đường thẳng (d1 ) song song với đường thẳng (d2) khi:

A. m = -3

B. m = 4

C. m = 2

D. m = 3

  1. m = -3

  2. m = 4

  3. m = 2

  4. m = 3

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ChọnD. m = 3

Chọn D. m = 3

1

Câu hỏi tương tự

1) Giải phương trình: 2) Xác định a và b để có đồ thị hàm số đi qua hai điểm A(2;8) và B(3;2)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG