Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đường thẳng d 1 và d 2 song song với nhau. Trên d 1 lấy 5 điểm phân biệt, trên d 2 lấy 7 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó được lấy từ các điểm trên hai đường thẳng d 1 và d 2 .

Cho hai đường thẳng d1  và d2  song song với nhau. Trên d1  lấy 5 điểm phân biệt, trên d2  lấy 7 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó được lấy từ các điểm trên hai đường thẳng d1  và d2 .

  1. 7350

  2. 175

  3. 220

  4. 1320

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 175 Các tam giác tạo thành có 2 trường hợp: Trường hợp 1: từ 1 điểm trên d và từ 2 điểm trên d 2 thì có C 5 1 ​ C 7 2 ​ tam giác. Trường hợp 2: từ 2 điểm trên d 1 và từ 1 điểm trên d 2 thì có C 5 2 ​ C 7 1 ​ tam giác. Vậy có tất cả là 175 tam giác

ĐÁP ÁN B. 175

Các tam giác tạo thành có 2 trường hợp: 

Trường hợp 1: từ 1 điểm trên d và từ 2 điểm trên dthì có  tam giác.
Trường hợp 2: từ 2 điểm trên d1 và từ 1 điểm trên dthì có  tam giác.
Vậy có tất cả là 175 tam giác
       

2

Câu hỏi tương tự

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của ( x − x 2 ​ ) n , biết n là số tự nhiên thỏa mãn C 4 n + 1 1 ​ + C 4 n + 1 2 ​ + C 4 n + 1 3 ​ + ... + C 4 n + 1 2 n ​ = 2 496 − 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG