Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đường thẳng (d) : 8 x − 3 ​ = − 4 y + 2 ​ = 8 z − 1 ​ và ( d ) : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 2 ​ t y = 3 − 2 ​ t .Trongc a ˊ cs o ˆ ˊ d ươ i đ a ˆ y,s o ˆ ˊ n a ˋ oghigi a ˊ trịs o ˆ ˊ đ og o ˊ c z = 7 ​ giưãhai đường thẳng ấy?

Cho hai đường thẳng
(d) :  và

giưã hai đường thẳng ấy?

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vectơ chỉphương của ( d ) , ( d ′ ) lần lượt là u = ( 2 ; − 1 ; 2 ) , u ′ = ( 1 ; − 1 ; 0 ) Gọi φ là góc giữa (d),(d'), ta có : cos φ = ( 2 2 + ( − 1 ) 2 + 2 2 ) ( 1 2 + ( − 1 ) 2 + 0 2 ) ​ ∣2.1 − 1 ( − 1 ) + 2.0∣ ​ = 3 2 ​ 3 ​ = 2 ​ 1 ​ ⇒ φ = 4 π ​ Vậy góc giữa hai đường thẳng (d). ( d ′ ) là 4 π ​ .

Vectơ chỉ phương của lần lượt là
Gọi là góc giữa (d),(d'), ta có :

Vậy góc giữa hai đường thẳng (d). .

1

Câu hỏi tương tự

Trong các phương trình dưới đây, đâu là phương trình chính tắccủa parabol có tiêu điểm là F(2 ; 0)?

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG