Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai đường thẳng có phương trình . Phương trình đường thẳng cắt d 1 và d 2 đồng thời đi qua điểm M(3;10;1) là:

Cho hai đường thẳng có phương trình d subscript 1 colon fraction numerator x minus 2 over denominator 3 end fraction equals y plus 1 equals fraction numerator z plus 3 over denominator 2 end fraction comma space d subscript 2 colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 3 plus t end cell row cell y equals 7 minus 2 t end cell row cell z equals 1 minus t end cell end table close. Phương trình đường thẳng cắt d1 và d2 đồng thời đi qua điểm M(3;10;1) là:

  1. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 3 plus 2 t end cell row cell y equals 10 minus 5 t end cell row cell z equals 1 minus 2 t end cell end table close

  2. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 3 plus 2 t end cell row cell y equals 10 minus 10 t end cell row cell z equals 1 plus 2 t end cell end table close

  3. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 3 minus t end cell row cell y equals 10 minus 5 t end cell row cell z equals 1 plus t end cell end table close

  4. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 3 plus t end cell row cell y equals 10 minus 5 t end cell row cell z equals 1 minus t end cell end table close

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian v ớ i h ẹ̉ tr ụ c t ọ a độ Oxyz . Cho m ẵ t ph ẳ ng ( α ) : 3x+2y-z+4=0 v à hai đ i ề m A(4;0;0);B(0;4;0) . G ọ i I l à tr ư g đ i ể m c ủ a đ o ạ n th ẳ ng AB . T ì m t ọ a...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG