Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai lực F 1 ​ ​ = M A ; F 2 ​ ​ = MB cùng tác động vào một vật tại điểm M cường độ hai lực lần lượt là 300N VÀ 400N, A MB = 9 0 ∘ .Tìm cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật.

Cho hai lực  cùng tác động vào một vật tại điểm M cường độ hai lực lần lượt là 300N VÀ 400N, . Tìm cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật.
 

  1. 0N

  2. 700N

  3. 100N

  4. 500N

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật là: ∣ ∣ ​ F ∣ ∣ ​ = ∣ ∣ ​ F 1 ​ ​ + F 2 ​ ​ ∣ ∣ ​

Đáp án D

Cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật là: 


 

1

Câu hỏi tương tự

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn thì sau 5 24 ​ giờ đây bể. Nếu lúc đầu chỉmở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau 5 6 ​ giờ nữa mới đầy bể. Hỏi nếungay từ đầu chỉ mở vò...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG