Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai lực F 1 ​ = F 2 ​ = 40 N biết góc hợp bởi hai lực là α = 6 0 ∘ . Hợp lực của F 1 ​ ; F 2 ​ là bao nhiêu ? vẽ hợp lực đó.

Cho hai lực biết góc hợp bởi hai lực là . Hợp lực của  là bao nhiêu ? vẽ hợp lực đó.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vẽ hợp lực.

Vẽ hợp lực.

1

Câu hỏi tương tự

Hợp lực của 2 lực F 1 ​ ​ ( F 1 ​ = 10 N ) và F 2 ​ ​ là lực (F= 20N) và F hợp với F 1 ​ ​ một góc 60°. Lực F 2 ​ ​ hợp với F 1 ​ ​ một gốc bao nhiêu?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG