Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai điểm và đường thẳng . Tìm tọa độ điểm thuộc sao cho nhỏ nhất.

Cho hai điểm  và đường thẳng . Tìm tọa độ điểm  thuộc  sao cho  nhỏ nhất.

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

M ∈ d ⇒ M   1 - t ; - 2 + 3 t , 2 t A M → = - t ; 3 t - 5 ; 2 t - 2 B M → = - t + 3 ; 3 t - 3 ; 2 t - 4 ⇒ A M 2 = 14 t 2 - 38 t + 29 B M 2 = 14 t 2 - 40 t + 34 ⇒ A M 2 + B M 2 = 28 t 2 - 78 t + 63 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/2MFBQgnkcj385okDhH29WRRZIfvnKb7iwPY_pAnrECQAjQAAOCnQjd7NbCi2yqqa4OnYfcfbAJNEGQCwRfO1ExRvRlAwkcsGhS2SHGNab1noVYySidDhLJiqgnDB5TcgnX5fI4-J" style="width: 200.00px; height: 164.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="M element of d rightwards double arrow M space open parentheses 1 minus t semicolon minus 2 plus 3 t comma 2 t close parentheses open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell stack A M with rightwards arrow on top equals open parentheses negative t semicolon 3 t minus 5 semicolon 2 t minus 2 close parentheses end cell row cell stack B M with rightwards arrow on top equals open parentheses negative t plus 3 semicolon 3 t minus 3 semicolon 2 t minus 4 close parentheses end cell end table close rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell A M squared equals 14 t squared minus 38 t plus 29 end cell row cell B M squared equals 14 t squared minus 40 t plus 34 end cell end table close rightwards double arrow A M squared plus B M squared equals 28 t squared minus 78 t plus 63"> nhỏ nhất khi đạt giá trị nhỏ nhất là hàm số bậc hai có hệ số nên đạt giá trị nhỏ nhất tại .

<math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>M</mi><mo>&#x2208;</mo><mi>d</mi><mo>&#x21D2;</mo><mi>M</mi><mo>&#xA0;</mo><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>-</mo><mi>t</mi><mo>;</mo><mo>-</mo><mn>2</mn><mo>+</mo><mn>3</mn><mi>t</mi><mo>,</mo><mn>2</mn><mi>t</mi></mrow></mfenced><mspace linebreak="newline"/><mfenced open="{" close=""><mtable columnalign="left"><mtr><mtd><mover><mrow><mi>A</mi><mi>M</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mfenced><mrow><mo>-</mo><mi>t</mi><mo>;</mo><mn>3</mn><mi>t</mi><mo>-</mo><mn>5</mn><mo>;</mo><mn>2</mn><mi>t</mi><mo>-</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced></mtd></mtr><mtr><mtd><mover><mrow><mi>B</mi><mi>M</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mfenced><mrow><mo>-</mo><mi>t</mi><mo>+</mo><mn>3</mn><mo>;</mo><mn>3</mn><mi>t</mi><mo>-</mo><mn>3</mn><mo>;</mo><mn>2</mn><mi>t</mi><mo>-</mo><mn>4</mn></mrow></mfenced></mtd></mtr></mtable></mfenced><mspace linebreak="newline"/><mo>&#x21D2;</mo><mfenced open="{" close=""><mtable columnalign="left"><mtr><mtd><mi>A</mi><msup><mi>M</mi><mn>2</mn></msup><mo>=</mo><mn>14</mn><msup><mi>t</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>38</mn><mi>t</mi><mo>+</mo><mn>29</mn></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>B</mi><msup><mi>M</mi><mn>2</mn></msup><mo>=</mo><mn>14</mn><msup><mi>t</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>40</mn><mi>t</mi><mo>+</mo><mn>34</mn></mtd></mtr></mtable></mfenced><mspace linebreak="newline"/><mo>&#x21D2;</mo><mi>A</mi><msup><mi>M</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mi>B</mi><msup><mi>M</mi><mn>2</mn></msup><mo>=</mo><mn>28</mn><msup><mi>t</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>78</mn><mi>t</mi><mo>+</mo><mn>63</mn></math>

 nhỏ nhất khi  đạt giá trị nhỏ nhất

 là hàm số bậc hai có hệ số  

nên  đạt giá trị nhỏ nhất tại .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng và điểm . Mặt phẳng qua và vuông góc với đường thẳng có phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG