Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai điểm A và B thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng xy (hai điểm A và B không thuộc xy). Đoạn thẳng AB cắt xy tại M. a)Cho biết .Hãy tính số đo của các góc b) Trên tia Mx lấy điểm O. Giả sử c) Tia Oy có là tia phân giác của không ? Vì sao ? d) Kể tên các tam giác có trong hình vẽ.

Cho hai điểm A và B thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng xy (hai điểm A và B không thuộc xy). Đoạn thẳng AB cắt xy tại M.
a)Cho biết stack A M y with hat on top equals 150 to the power of omicron. Hãy tính số đo của các góc  stack A M x with hat on top space v à space stack B M y with hat on top 

b) Trên tia Mx lấy điểm O. Giả sử stack A O B with hat on top equals 60 to the power of omicron comma space stack A O y with hat on top equals 40 to the power of omicron. space T í n h space stack B O x with hat on top 

c) Tia Oy có là tia phân giác của stack A O B with hat on top không ? Vì sao ? 

d) Kể tên các tam giác có trong hình vẽ.  

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: - Hình gồm đường thẳngavà một phần mặt phẳng bị chia ra bởiađược gọi là một nửa mặt phẳng bờa. - Hai góc kề bù có tổng bằng 180 độ - Cho ba tiaOx;Oy;Oz chung gốc. Lấy điểmM∈Ox;N∈Oy (M;N không trùng với O). Nếu tiaOz cắt đoạn thẳngMN tại một điểm nằm giữaMMvàNNthì tiaOz nằm giữa hai tiaOx vàOy. - Nếu tiaOy nằm giữa hai tiaOx vàOz thì Ngược lại, nếu thì tiaOy nằm giữa hai tiaOx vàOz GIẢII Vẽ hình đúng. a) Chỉ ra được hai góc kề bù Tính được Tương tự b) Chứng minh tia OM nằm giữa hai tia OA và OB. Từ đó suy ra . Từ đó tính được Chỉ ra kề bù với .Từ đó suy ra = c) Giải thích tia Oy không phải tia phân giác của d) Kể tên 3 tam giác có trong hình vẽ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 

- Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a.

- Hai góc kề bù có tổng bằng 180 độ

- Cho ba tia Ox;Oy;Oz chung gốc. Lấy điểm M∈Ox;N∈Oy (M;N không trùng với O). Nếu tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại một điểm nằm giữa MM và NN thì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.

- Nếu tia Oy  nằm giữa hai tia Ox  và Oz  thì stack x O y with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top 

 Ngược lại, nếu stack x O y with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top thì  tia Oy  nằm giữa hai tia Ox và Oz

GIẢII

Vẽ hình đúng. 

a) Chỉ ra được hai góc kề bù 
Tính được stack A M x with hat on top equals 30 to the power of omicron 

Tương tự stack B M y with hat on top equals 30 to the power of omicron 

b) Chứng minh tia OM nằm giữa hai tia OA và OB.

Từ đó suy ra stack A O B with hat on top equals stack A O M with hat on top plus stack B O M with hat on top. Từ đó tính được stack B O M with hat on top equals 20 to the power of omicron 

Chỉ ra stack B O M with hat on top kề bù với stack B O x with hat on top. Từ đó suy ra stack B O x with hat on top = 160 to the power of omicron 

c) Giải thích tia Oy không phải tia phân giác của stack A O B with hat on top 
d) Kể tên 3 tam giác có trong hình vẽ

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG