Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai điểm A(1;2;2), B(5;4;4) Và mặt phẳng (P) 2x + y - z + 6 = 0. Phương trình đường thẳngd đi qua trung điểm I của AB và là:

Cho hai điểm A(1;2;2), B(5;4;4) Và mặt phẳng (P) 2x + y - z + 6 = 0. Phương trình đường thẳng d đi qua trung điểm I của AB và d perpendicular left parenthesis P right parenthesis là:

  1. fraction numerator x minus 6 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator y minus 6 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator z minus 6 over denominator negative 1 end fraction

  2. fraction numerator x minus 1 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator y minus 2 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator z minus 2 over denominator negative 1 end fraction

  3. fraction numerator x minus 3 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator y minus 3 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator z minus 3 over denominator 4 end fraction

  4. fraction numerator x minus 3 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator y minus 3 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator z minus 3 over denominator negative 1 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Vi ế t ph ươ ng tr ì nh c ủ a đườ ng th ẳ ng đ i qua M , vu ô ng g ó c v à c ắ t đườ ng th ẳ ng Δ Δ l à giao tuy ế n c ủ a ( α ) v à ( α ) ' .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG