Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai hàm số y = (1) và y = (2) . Phát biểu đúng là:

Cho hai hàm số y = fraction numerator 4 minus 3 x over denominator 2 x minus 8 end fraction  (1) và y = fraction numerator negative 4 x plus 1 plus x squared over denominator 3 x plus 5 end fraction (2) . Phát biểu đúng là:

  1. Chỉ có đồ thị (1) là có tiệm cận ngang

  2. Chỉ có đồ thị (2) là có tiệm cận ngang
     

  3.  Cả 2 đồ thị đều có tiệm cận ngang
     

  4. Cả hai đồ thị đều không có tiệm cận ngang

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tâm đối xứng của đồ thị y = x 3 − 3 x 2 + 1 là điểm nào trong các điểm sau đây?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG