Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai hàm số . Xét các mệnh đề sau: I. Đồ thị hai hàm số đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x. II. Tập xác định của hai hàm số trên là R. III. Đồ thị hai hàm số cắt nhau tại đúng 1 điểm. IV. Hai hàm số đều đồng biến trên tập xác định của nó. Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?

Cho hai hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals log subscript 2 x comma space g left parenthesis x right parenthesis equals 2 to the power of x . Xét các mệnh đề sau:
    I. Đồ thị hai hàm số đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x.
    II. Tập xác định của hai hàm số trên là R.
    III. Đồ thị hai hàm số cắt nhau tại đúng 1 điểm.
    IV. Hai hàm số đều đồng biến trên tập xác định của nó.
Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?
 

  1. 2

  2. 3

  3. 1

  4. 4

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hai hàm số là hai hàm ngược của nhau nên I đúng. Tập xác định của không phải nên II sai. nên đồ thị hai hàm số không cắt nhau. Do đó III sai. Vì cơ số của hai hàm số lớn hơn 1 nên hai hàm số đều đồng biến trên tập xác định của nó. Do đó IV đúng. Vậy có hai mệnh đề đúng.

Hai hàm số là hai hàm ngược của nhau nên I đúng.
Tập xác định f left parenthesis x right parenthesis equals log subscript 2 x của  không phải straight real numbers nên II sai.
log subscript 2 x less than x less than 2 to the power of x nên đồ thị hai hàm số không cắt nhau. Do đó III sai.
Vì cơ số của hai hàm số lớn hơn 1 nên hai hàm số đều đồng biến trên tập xác định của nó. Do đó IV đúng.
Vậy có hai mệnh đề đúng.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba số thực dương khác Đồ thị các hàm số được cho trong hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG