Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai hàm số f ( x ) = a x 4 + b x 3 + c x 2 + d x + e và g ( x ) = m x 3 + n x 2 + p x + 1 với a, b, c, d, e, m, n, p, q là các số thực. Đồ thị của hai hàm số y = f ′ ( x ) , y = g ′ ( x ) , như hình vẽ bên. Tổng các nghiệm của phương trình f ( x ) + q = g ( x ) + e bằng

Cho hai hàm số  và  với a, b, c, d, e, m, n, p, q  là các số thực. Đồ thị của hai hàm số  ,  như hình vẽ bên. Tổng các nghiệm của phương trình  bằng


 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt h ( x ) = f ( x ) − g ( x ) . Do hai đồ thị y = f ′ ( x ) , y = g ′ ( x ) cắt nhau tại 3 điểm có hoành độ lần lượt là − 1 ; − 4 5 ​ và 3; mà bậc của đa thức h ′ ( x ) bằng 3. Ta có h ′ ( x ) = k ( x + 1 ) ( x − 4 5 ​ ) ( x − 3 ) ( k  = 0 ) với h ( 0 ) = f ( 0 ) − g ( 0 ) = e − q Vậy tổng các nghiệm của phương trình bằng − 3 5 ​ + 0 + 3 = 3 4 ​

Đặt  . Do hai đồ thị cắt nhau tại 3 điểm có hoành độ lần lượt là  và 3; mà bậc của đa thức   bằng 3. Ta có  với 

Vậy tổng các nghiệm của phương trình bằng 

2

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG