Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai hàm số và liên tục trên đoạn .Viết công thức tính diện tích hình phẳng S giới hạn bởi đồ thị hai hàm số đó và hai đường thẳng x = a; x = b.

Cho hai hàm số y equals f subscript 1 left parenthesis x right parenthesis và y equals f subscript 2 left parenthesis x right parenthesis liên tục trên đoạn open square brackets a semicolon b close square brackets. Viết công thức tính diện tích hình phẳng S giới hạn bởi đồ thị hai hàm số đó và hai đường thẳng x = a; x = b.

  1. S equals integral subscript a superscript b open square brackets f subscript 1 left parenthesis x right parenthesis minus f subscript 2 left parenthesis x right parenthesis close square brackets d x

  2. S equals integral subscript a superscript b open square brackets f subscript 2 left parenthesis x right parenthesis minus f subscript 1 left parenthesis x right parenthesis close square brackets d x

  3. S equals integral subscript a superscript b open vertical bar f subscript 1 left parenthesis x right parenthesis minus f subscript 2 left parenthesis x right parenthesis close vertical bar d x

  4. S equals open vertical bar integral subscript a superscript b open square brackets f subscript 1 left parenthesis x right parenthesis minus f subscript 2 left parenthesis x right parenthesis close square brackets d x close vertical bar

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Công thức tính diện tích hình phẳng S giới hạn bởi đồ thị hai hàm số và hai đường thẳng x = a; x = b là

Công thức tính diện tích hình phẳng S giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y equals f subscript 1 left parenthesis x right parenthesis semicolon space y equals f subscript 2 left parenthesis x right parenthesis và hai đường thẳng x = a; x = b là S equals integral subscript a superscript b open vertical bar f subscript 1 left parenthesis x right parenthesis minus f subscript 2 left parenthesis x right parenthesis close vertical bar d x

 

1

Câu hỏi tương tự

Xác định tham số m sao cho hàm số y = x + m x ​ đạt cực trị tại x = 1 .

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG