Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai hàm số và liên tục trên đoạn . Gọi là hình phẳng giời hạn bởi hai đồ thị hàm số và hai đường thẳng . Khi đó, diện tích của được tính bằng công thức: A. B. C. D.

Cho hai hàm số begin mathsize 16px style f left parenthesis x right parenthesis end style và begin mathsize 16px style g left parenthesis x right parenthesis end style liên tục trên đoạn begin mathsize 16px style open square brackets a comma b close square brackets end style. Gọi begin mathsize 16px style left parenthesis H right parenthesis end style là hình phẳng giời hạn bởi hai đồ thị hàm số và hai đường thẳng begin mathsize 16px style x equals a space comma space x equals b space left parenthesis a less than b right parenthesis end style . Khi đó, diện tích begin mathsize 16px style S end style của begin mathsize 16px style left parenthesis H right parenthesis end style được tính bằng công thức:

A. begin mathsize 16px style S equals integral subscript a superscript b open square brackets f left parenthesis x right parenthesis minus g left parenthesis x right parenthesis close square brackets d x. end style

B. begin mathsize 16px style S equals integral subscript a superscript b open vertical bar f left parenthesis x right parenthesis minus g left parenthesis x right parenthesis close vertical bar d x. end style

C. begin mathsize 16px style S equals integral subscript a superscript b open vertical bar f left parenthesis x right parenthesis close vertical bar d x minus integral subscript a superscript b vertical line g left parenthesis x right parenthesis vertical line. end style

D. begin mathsize 16px style S equals integral subscript a superscript b open square brackets g left parenthesis x right parenthesis minus f left parenthesis x right parenthesis close square brackets d x. end style

  1. begin mathsize 16px style S equals integral subscript a superscript b open square brackets f left parenthesis x right parenthesis minus g left parenthesis x right parenthesis close square brackets d x. end style

  2. begin mathsize 16px style S equals integral subscript a superscript b open vertical bar f left parenthesis x right parenthesis minus g left parenthesis x right parenthesis close vertical bar d x. end style

  3. begin mathsize 16px style S equals integral subscript a superscript b open vertical bar f left parenthesis x right parenthesis close vertical bar d x minus integral subscript a superscript b vertical line g left parenthesis x right parenthesis vertical line. end style

  4. begin mathsize 16px style S equals integral subscript a superscript b open square brackets g left parenthesis x right parenthesis minus f left parenthesis x right parenthesis close square brackets d x. end style

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. Áp dụng công thức diện tích hình phẳng ta có

Đáp án đúng là B.

Áp dụng công thức diện tích hình phẳng ta có begin mathsize 16px style S equals integral subscript a superscript b open vertical bar f left parenthesis x right parenthesis minus g left parenthesis x right parenthesis close vertical bar d x. end style

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba đ i ể m A(3;1;0),B(2;1;-1),C(x;y;-1) . T í nh x v à y để A,B,C th ẳ ng h à ng. T í nh x v à y để l ả tr ọ ng t â m c ủ a tam gi á c ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG