Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai hàm số (với a, b là hai số thực dương khác 1) có đồ thị lần lượt là như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hai hàm số y equals log subscript a x comma space y equals log subscript b x (với a, b là hai số thực dương khác 1) có đồ thị lần lượt là left parenthesis C subscript 1 right parenthesis comma left parenthesis C subscript 2 right parenthesis như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?


 

  1. 0 less than b less than 1 less than a

  2. 0 less than a less than b less than 1

  3. 0 less than b less than a less than 1

  4. 0 less than a less than 1 less than b

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị hàm số có hướng đi lên từ trái qua phải nên hàm số đồng biến hay . Đồ thị hàm số có hướng đi xuống từ trái qua phải nên hàm số nghịch biến hay . Do đó .

Đồ thị hàm số left parenthesis C subscript 1 right parenthesis có hướng đi lên từ trái qua phải nên hàm số y equals log subscript a x đồng biến hay .
Đồ thị hàm số left parenthesis C subscript 2 right parenthesis có hướng đi xuống từ trái qua phải nên hàm số y equals log subscript b x nghịch biến hay 0 less than b less than 1 .
Do đó 0 less than b less than 1 less than a .

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba số thực dương khác Đồ thị các hàm số được cho trong hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG