Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai hàm số f ( x ) = x 2 ​ 1 ​ và g ( x ) = 2 ​ x 2 ​ ⋅ Gọi d 1 ​ , d 2 ​ lần lượt là tiếp tuyến của mỗi đồ thị hàm số f ( x ) , g ( x ) đã cho tại giao điểm của chúng. Hỏi góc giữa hai tiếp tuyến trên bằng bao nhiêu?

Cho hai hàm số  và  Gọi  lần lượt là tiếp tuyến của mỗi đồ thị hàm số  đã cho tại giao điểm của chúng. Hỏi góc giữa hai tiếp tuyến trên bằng bao nhiêu?

  1. 900

  2. 600

  3. 450

  4. 300

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định: D f ​ = R \ { 0 } ; D g ​ = R . Ta có f ′ ( x ) = − x 2 2 ​ 1 ​ ; g ′ ( x ) = x 2 ​ . Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường là x 2 ​ 1 ​ = 2 ​ x 2 ​ ⇒ x 3 = 1 ⇔ x = 1 .Giao điểm của hai đường là A ( 1 ; 2 2 ​ ​ ) . Đường thẳng d 1 có hệ số góc là k 1 ​ = f ′ ( 1 ) = − 2 ​ 1 ​ ; đường thẳng d 2 có hệ số góc là k 2 ​ = g ′ ( 1 ) = 2 ​ . Khi đó k 1 ​ , k 2 ​ = − 1 nên d 1 ​ ⊥ d 2 ​ .

Tập xác định: Ta có Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường là . Giao điểm của hai đường là Đường thẳng d1  có hệ số góc là ; đường thẳng d2  có hệ số góc  . Khi đó   nên .

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn vectơ a = ( 2 , 6 , − 1 ) ; b = ( 2 , 1 , − 1 ) ; c = ( − 4 , 3 , 2 ) ; d = ( 2 , 11 , − 1 ) .Tìm tọa độ ba vectơ đồng phẳng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG