Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai hàm số và có bảng biến thiên như sau: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn là:

Cho hai hàm số  và  có bảng biến thiên như sau:

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Trên đoạn , . Do đó, . Vậy hàm số nghịch biến trên . Nên hàm số đạt giá trị lớn nhất tại là .

Ta có:

Trên đoạn ,

.

Do đó, . Vậy hàm số  nghịch biến trên . Nên hàm số  đạt giá trị lớn nhất tại  là .

1

Câu hỏi tương tự

Số cực trị của hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG